ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ  >อัตราดอกเบี้ย >อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 
 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564

ประเภทเงินฝาก ประเภทลูกค้า
บุคคล
ธรรมดา
นิติบุคคล
ทั่วไป
นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ สถาบัน นิติบุคคลพิเศษ ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
1. ประเภทกระแสรายวัน
1.1 กระแสรายวันทั่วไป 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000
1.2 กระแสรายวันพิเศษ
(Super Cheque)
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.450 0.250 0.250 0.250 0.100 - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป 0.350 0.250 0.250 0.250 0.100 - - -
2. ประเภทสมุดคู่ฝากออมทรัพย์
2.1 ออมทรัพย์ทั่วไป 0.350 0.200 0.200 0.200 0.100 0.200 0.000 0.000
พนักงานธนาคารและบริษัทในกลุ่มธนาคาร 0.850 - - - - - - -
2.2 ออมทรัพย์พิเศษ
(Hi-Speed Savings)
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.450 0.250 0.250 0.250 0.100 - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป 0.350 0.250 0.250 0.250 0.100 - - -
2.3 ออมทรัพย์พิเศษ
(Gold Savings)
ส่วนที่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.000 - - - - - - -
ส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท 0.350 - - - - - - -
2.4 บัญชีเงินฝากพื้นฐาน 0.350 - - - - -- -
3. ประเภทสมุดคู่ฝากประจำ /
ใบรับเงินฝาก
3.1 ประเภทเผื่อเรียก
(เฉพาะใบรับเงินฝาก)
-
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.450 0.250 0.250 0.250 0.200 - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 0.350 0.250 0.250 0.250 0.200 - - -
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 0.350 0.200 0.200 0.200 0.200 - - -
3.2 ประเภทเงินฝากประจำ
1 เดือน (เฉพาะใบรับเงินฝาก) -
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.450 0.300 0.350 0.300 0.200 - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 0.350 0.300 0.350 0.300 0.200 - - -
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 0.350 0.250 0.300 0.250 0.200 - - -
3 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.700 0.400 0.450 0.400 0.300 - - -
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 0.700 0.400 0.450 0.400 0.300 - - -
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 0.700 0.350 0.400 0.350 0.300 - - -
6 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.800 0.500 0.550 0.500 0.300 - 0.550 0.400
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 0.800 0.500 0.550 0.500 0.300 - 0.550 0.400
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 0.800 0.450 0.500 0.450 0.300 - 0.550 0.350
12 เดือน -
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.950 0.550 0.600 0.550 0.300 - 0.700 0.500
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 0.950 0.550 0.600 0.550 0.300 - 0.700 0.500
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 0.950 0.500 0.550 0.500 0.300 - 0.700 0.450
18 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.950 0.550 0.600 0.550 0.300 - 0.700 0.500
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 0.950 0.550 0.600 0.550 0.300 - 0.700 0.500
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 0.950 0.500 0.550 0.500 0.300 - 0.700 0.450
24 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 1.000 0.550 0.600 0.550 0.300 - 0.800 0.550
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 1.000 0.550 0.600 0.550 0.300 - 0.800 0.550
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 1.000 0.550 0.550 0.500 0.300 - 0.800 0.500
36 เดือน – 48 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 10,000,000 บาท 1.050 0.650 0.700 0.650 0.300 - 0.850 0.550
ตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท 1.050 0.650 0.700 0.650 0.300 - 0.850 0.650
มากกว่า 1,000,000,000 บาท 1.050 0.600 0.650 0.650 0.300 - 0.850 0.600
3.3 เงินฝากประจำปลอดภาษี -
24 เดือน 1.750 - - - - - - -
36 เดือน 1.900 - - - - - - -
4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
Online Deposit
1.100 0.300 - - - - - -
5. บัญชีเงินฝากประจำ
Online Deposit
-
3 เดือน 0.750 - - - - - - -
6 เดือน 0.850 - - - - - - -
12 เดือน 1.000 - - - - - - -
18 เดือน 1.000 - - - - - - -
24 เดือน 1.050 - - - - - - -
36 เดือน – 48 เดือน 1.100 - - - - - - -
6. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฝากเงินได้เงิน 

6.1 บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

               
6.2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับนิติบุคคลที่ใช้บริการโอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน
 รับฝากตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564
*(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศข้อ 10)
               
หมายเหตุ: "-" หมายถึง ไม่รับฝาก

2564
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 19 เมษายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์
2563
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 กันยายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 สิงหาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 กรกฏาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 มิถุนายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 27 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 11 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์
2562
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 4 มีนาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 21 มกราคม
2561
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 29 ธันวาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 3 กันยายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 4 เมษายน
2560
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 19 มิถุนายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2559
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 25 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 4 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 เมษายน
2558
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 10 สิงหาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 20 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 26 มีนาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 29 มกราคม
2557
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 3 ตุลาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 21 สิงหาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 2 มิถุนายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 2 พฤษภคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 เมษายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 17 มีนาคม
2556
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 กันยายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 14 มิถุนายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 มิถุนายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2555
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 ตุลาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 17 สิงหาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 26 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 29 มิถุนายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 2 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2554
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 29 สิงหาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 11 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 6 มิถุนายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 22 เมษายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 11 มีนาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18มกราคม
2553
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 14 ธันวาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 กันยายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 21 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 2 มีนาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 มกราคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 มกราคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 4 มกราคม
2552
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 10 มีนาคม

【Close】