ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ  >อัตราดอกเบี้ย >Lending Rate

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ตารางที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 1/
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
หน่วย : ร้อยละต่อปี
ก. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) MLR 7.150
2. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) MOR 7.675
3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) MRR 8.125
4. อัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี (ICBC Prime Rate) ICBC Prime Rate * 8.000
* อัตราดอกเบี้ย ACL Prime Rate เปลี่ยนชื่อเป็น อัตราดอกเบี้ย ICBC Prime Rate ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป    
5. เงินที่จ่ายไปตามภาระผูกพันเพื่อลูกค้าสูงสุดไม่เกิน   21.000
6. อัตราดอกเบี้ย กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากหรือจำนำตั๋วเงิน ที่ธนาคารเป็นผู้ออก เป็นประกันเต็มวงเงินสินเชื่อ    
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือตั๋วเงินที่จำนำบวกส่วนต่างร้อยละ 2.50 ต่อปี    
  หน่วย : ร้อยละต่อปี
ข. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
ข. (1) เงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer loan) สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย
....
มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน
(ส่วนที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การกำกับ)
7. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ 15.125 17.125 12.125 .............
  (MRR+7) (MRR+9) (MRR+4)  
8. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ 21.000 21.000 21.000 .............
ข. (2) เงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)
วงเงินเบิกเกินบัญชี Revolving ระยะสั้น
(< 1 ปี)
ระยะยาว
(> 1 ปี)
9. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ 13.125 13.125 13.125 13.125
  (MRR+5) (MRR+5) (MRR+5) (MRR+5)
10. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ 21.000 21.000 21.000 21.000
หมายเหตุ
1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทที่ ธปท. กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ

2016
As of 18 May
2015
As of 8 June
As of 31 March
2014
As of 31 January
2012
As of 1 March
As of 5 November
2011
As of 14 January
As of 11 March
As of 25 April
As of 8 June
As of 14 July
As of 9 September

【Close】