ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ  >อัตราค่าธรรมเนียม >อัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับเงินฝาก

อัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับเงินฝาก

 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)จำกัด(มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่างๆเบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝากเงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563
          ก.ค่าบริการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก        อัตราค่าบริการ     หมายเหตุ
1. ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก    
 - บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป/กระแสรายวันทั่วไป ที่มียอดเงินคงเหลือโดยเฉลี่ยแต่ละเดือนต่ำกว่า 1,000 บาท
 - บัญชีออมทรัพย์พิเศษ (Hi-Speed Savings) /ออมทรัพย์พิเศษ (Gold Savings)/กระแสรายวันพิเศษ (Super Cheque) ที่มียอดเงิน คงเหลือโดยเฉลี่ยแต่ละเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท
100 บาทต่อเดือน  
2.ค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝาก/ใบรับเงินฝากใหม่    
-ค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีลูกค้าทำสมุดหาย 100 บาท ต่อครั้ง/ต่อบัญชี  
-ค่าธรรมเนียมการออกใบรับเงินฝากใหม่ กรณีลูกค้าทำใบรับเงินฝากหาย 100 บาท ต่อครั้ง/ต่อบัญชี  
3.การฝาก-ถอนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์: ต่อรายการ    
-ณ สาขาที่เปิดบัญชีหรือต่างสาขาภายในเขตเดียวกัน ไม่มีค่าธรรมเนียม  
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี หมื่นละ 10 บาท ต่ำสุด 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท  
4. การฝากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน :ต่อรายการ    
-ณ สาขาที่เปิดบัญชีหรือต่างสาขาภายในเขตเดียวกัน ไม่มีค่าธรรมเนียม  
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี หมื่นละ 10 บาท ต่ำสุด 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท  
5. การฝากด้วยเช็คล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ไม่มีค่าธรรมเนียม  
6.การถอนเงินด้วยเช็ค : ต่อฉบับ    
-ณ สาขาที่เปิดบัญชี ไม่มีค่าธรรมเนียม  
-ต่างสาขาภายในเขตเดียวกัน(ถอนได้ไม่เกิน 200,000 บาท) หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 20 บาท  
-ข้ามเขต(ถอนได้ไม่เกิน 200,000 บาท) หมื่นละ 20 บาท ขั้นต่ำ 20 บาท บวกค่าคู่สาย 20 บาท  
7. การถอนเงินด้วยแคชเชียร์เช็ค หรือ เข้าบัญชี:   ต่อฉบับ    
- ภายในเขตเดียวกัน ไม่มีค่าธรรมเนียม  
- ข้ามเขต 0.20% ของจำนวนเงินตามเช็ค  
8. บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป & บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น    
8.1 ค่าบริการชำระเงิน(โดยการหักบัญชี)    
1)ค่าบริการโอนเงินสำหรับลูกค้าทั่วไป (MT1XX) เพื่อบัญชีที่มีกับธนาคาร หรือธนาคารอื่น    
1.1 ค่าบริการโอนเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีกับธนาคาร    
-เรียกเก็บจาก "ผู้รับโอน/ผู้โอนและผู้รับโอน" ไม่มีค่าธรรมเนียม *ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมจากผู้รับโอนในอัตราคงที่ 500 บาท
-เรียกเก็บจาก "ผู้โอน" 500 บาท / รายการ  
1.2 ธนาคารอื่น    
-เรียกเก็บจาก "ผู้รับโอน/ผู้โอนและผู้รับโอน" 500 บาท / รายการ  
-เรียกเก็บจาก "ผู้โอน" 1,500 บาท / รายการ  
2) ค่าบริการโอนเงินสำหรับลูกค้าสถาบันการเงิน (MT2XX)    
-เพื่อบัญชีที่มีกับธนาคาร 500 บาท / รายการ  
-เพื่อบัญชีที่มีกับธนาคารอื่น 1,500 บาท / รายการ  
8.2 ค่าบริการรับชำระเงิน(โดยบริการรับชำระเงินเข้าบัญชี)    
-ค่าบริการรับชำระเงินจากบัญชีของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีกับธนาคารอื่น 500 บาท / รายการ  
-ค่าบริการรับชำระเงินจากบัญชีของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่มีกับธนาคารอื่น 100 บาท / รายการ  
-ค่าบริการรับชำระเงินจากบัญชีของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ใน/นอกประเทศที่มีกับธนาคาร ยกเว้นค่าธรรมเนียม  
8.3 ค่าบริการฝากเช็ค 500 บาท / รายการ  
8.4 ค่าบริการเรียกเก็บเช็ค 1/8%, ขั้นต่ำ 500 บาท / รายการ  
8.5 ค่าบริการให้คำปรึกษาและดำเนินการ 1,000 บาท / รายการ  
8.6 ค่าบริการชำระเงินที่ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติม    
-กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติม/การยกเลิก/การไม่สามารถทำผ่านรายการ 500 บาท / รายการ  
-กรณีต้องมีการอายัดดราฟ์/เช็ค 500 บาท / รายการ  
-กรณีต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงเนื่องมาจากการไม่สามารถใช้เงิน/ผู้รับโอนอ้างว่าไม่ได้รับชำระเงิน 500 บาท / รายการ  
- ค่าบริการเพิ่มเติมในการสืบสวนข้อเท็จจริง    
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ยกเว้นค่าธรรมเนียม  
ระยะเวลาเกิน 3 เดือน 2,000 บาท / รายการ  
8.7 ค่าบริการการทำรายงาน    
-ค่าบริการส่งรายงานการเดินบัญชีรายวันผ่านระบบ SWIFT MT 950 ไม่มีค่าธรรมเนียม  
- ค่าบริการส่งรายงานการเดินบัญชีรายเดือนทางไปรษณีย์ ไม่มีค่าธรรมเนียม  
- ค่าบริการส่งรายงานการเดินบัญชีรายวันทางโทรสาร 2,000 บาท / รายการ  
- ค่าธรรมเนียมในการยืนยันยอดคงค้าง 500 บาท / รายการ  
8.8 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี    
สำหรับบัญชีเงินฝากที่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000,000 บาท 5,000 บาท / เดือน  

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

   

2563 

อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 27 มกราคม 

2562

อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 

อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 มกราคม 

2559

อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 29 มีนาคม

2557

อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มิถุนายน

อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม
2556
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 ตุลาคม
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
2555
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 5 กันยายน
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 15 สิงหาคม

【Close】