ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อ > บริการทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติ
บริการทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติ
 

คุณสมบัติและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์
    - สกุลเงินกู้ยืมเป็นดอลล่าร์สิงคโปร์**
    - ชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (Non-residents)
    - ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 21-55 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุของผู้สมัครต้องไม่เกิน 60 ปี (**ปัจจุบัน รับเฉพาะลูกค้าสัญชาติจีนที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย และทำงานอยู่ในบริษัทสัญชาติจีนเท่านั้น)
    - ระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 3-15 ปี
    - เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ชาวต่างชาติสามารถลงทุนหรือซื้อเพื่ออยู่อาศัยได้ตามกฎหมายไทย ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป และมีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ
    - ได้รับวงเงินสูงสุด 70% ระหว่างราคาซื้อขายทรัพย์สินและราคาประเมิน (แล้วแต่มูลค่าใดต่ำกว่า) วงเงินกู้ต่ำสุด 1.5 ล้านบาท สูงสูด 7.5 ล้านบาท หากมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับวงเงินกู้สูงสุด 50%

ดอกเบี้ย
    - ปีแรก 5.25%
    - ปีที่ 2  5.75%
    - ปีที่ 3 ขึ้นไป  3M SIBOR +6.0%

ค่าปิดบัญชีก่อนก่อนครบกำหนดสัญญา (Pre-payment)
    - คิดเบี้ยปรับ 3%ของยอดสินเชื่อคงเหลือสำหรับผู้ที่ปิดยอดภายใน 36 เดือนนับตั้งแต่ทำสัญญา และเบี้ยปรับ 1.5% ของยอดสินเชื่อคงเหลือสำหรับผู้ที่ปิดหลังจาก 36 เดือนนับตั้งแต่ทำสัญญา

เอกสารประกอบ

 

- หนังสือเดินทาง สำเนาพร้อมลายเซ็น
- บัตรประจำตัวประชาชน (ออกโดยรัฐบาลจีน) สำเนาพร้อมลายเซ็น
- ใบอนุญาตทำงาน สำเนาพร้อมลายเซ็น
- ทะเบียนสมรส/หนังสือเดินทางและบัตรประชาชนของคู่สมรส (ถ้ามี) สำเนาพร้อมลายเซ็น
- ใบรับรองการทำงาน(ออกโดยบริษัทว่าจ้าง เนื้อหาประกอบด้วยปีที่เข้าทำงาน ตำแหน่ง และรายได้) ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ)
- ใบรับรองเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด) ตัวจริง
- รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินเดือน (12 เดือนล่าสุด) ตัวจริงหรือสำเนาพร้อมลายเซ็น
- สัญญาจะซื้อจะขาย สำเนาพร้อมลายเซ็น
- รายงานเครดิต (ออกโดยองคร์กรเครดิตบูโรแห่งชาติ) ตัวจริงหรือสำเนาพร้อมลายเซ็น
- เอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน เช่นใบเสร็จค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ตัวจริงหรือสำเนาพร้อมลายเซ็น

หมายเหตุ**
• ธนาคารไอซีบีซี (สิงคโปร์) เป็นผู้ให้กู้ยืม โดยธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เป็นผู้ค้ำประกันหลักทรัพย์ (SBLC)
• ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนในการอนุมัติวงเงิน หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน และหลังจากได้รับการอนุมัติวงเงินแล้ว ลูกค้าต้องมาทำสัญญาที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ด้วยตนเอง (ถ้ามีคู่สมรส ต้องพาคู่สมรสมาด้วย)
• ลูกค้าต้องทำประกันอัคคีภัย โดยลูกค้ามีสิทธิ์เลือกทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทใดก็ได้ หากลูกค้าไม่ทำประกันอัคคีภัย จะมีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ
• เริ่มต้นชำระเงินงวดแรกหลังจากเดือนที่เบิกใช้เงิน และชำระทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ถ้าตรงกับวันหยุด ให้ชำระในวันถัดไปหลังจากวันหยุด  โดยชำระตามแผนการชำระเงินในแต่ละเดือนที่ธนาคารได้ให้ไว้
• ชำระเงินโดยการฝากเงินเข้าไปในบัญชีธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) ธนาคารจะทำการแปลงค่าเงินบาทเป็นค่าเงินดอลล่าร์สิงคโปร์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระเงินโดยอัตโนมัติ
• การผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก
• หลังจากลูกค้าชำระค่างวดแล้ว ธนาคารไอซีบีซี (สิงคโปร์) จะส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร
• ไม่มีอัตราค่าบริการติดตามทวงถามหนี้ ถ้าหากมีการผิดนัดชำระเกิดขึ้น อาจจะมีค่าปรับดอกเบี้ยมากกว่า 50%
* วงเงินกู้จำนวน 3, 000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี (ตัวอย่างการคำนวณ สำหรับอ้างอิงเท่านั้น)

ค่าเงินงวดรายเดือน
(สำหรับปีแรก)
บาท
ค่าเงินงวด
24,117
รวมทั้งหมด
24,117
ค่าธรรมเนียมเก็บรายปี
ค่าประกันอัคคีภัย (ชำระทุก 3 ปี)
(สำหรับลูกค้าที่ทำประกันภัยกับตัวแทนประกันโดยผ่านทางธนาคารไอซีบีซี (ไทย))
สูงสุด 4,500
ค่า Process Agent Fee
ปีแรก 5,000
(ไม่รวมภาษี 7%)
รวมกันช่องบน
ตั้งแต่ปีที่ 2 จนสิ้นสุดสัญญา 3,500
(ไม่รวมภาษี 7%)
ค่าธรรมเนียมเก็บครั้งเดียว
ค่าประเมิน
สูงสุด 3,210
คาธรรมเนียมการเปิด SBLC SWIFT
800
ค่าอากรแสตมป์
30
ค่าธรรมเนียมเงินเข้าจากต่างประเทศ
500
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ (1% ของมูลค่าจำนอง)
33,990
ค่าธรรมเนียมจดจำนอง
1,000 – 3,000
ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต
30
ค่าธรรมเนียมการยกเลิก (1% ของวงเงินกู้)
30,000
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
(ไม่นับรวมค่าธรรมเนียมการยกเลิก)
46,060
วิธีคำนวณอัตราดอกเบี้ยปกติ ดอกเบี้ยปกติ = เงินเต้นคงเหลือ X อัตราดอกเบี้ย X จำนวนวัน
365

= (3,000,000 x 5.25% x 30) / 365 = 12,945.21

ติดต่อเรา

• Mr.Longfei Dong โทรศัพท์  0 2663 9116
E- mail: longfei.dong@th.icbc.com.cn
• รุจาภา ก๋านันตา    โทรศัพท์0 2663 9121
E- mail: rujchapa.kan@th.icbc.com.cn

ที่อยู่ BTS สถานีพร้อมพงษ์ ชั้น 11 อาคาร เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์
662 ชั้น 11 อาคาร เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

* ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ผลการอนุมัติจะล่าช้า และจะยึดตามผลการอนุมัติขั้นสุดท้ายเท่านั้น

(2021-05-24)
【Close】