You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >โปรโมชั่น >Hot Promotions
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,600 บาทกับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่าที่ Tops (วันนี้ - 31 ส.ค. 2563)
 

เงื่อนไข:
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่าที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
  • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท/หมายเลขบัตรเครดิต/เดือน โดยตัดรอบทุก ๆ สิ้นเดือน สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่าที่ Tops Supermarket และ Tops Online เท่านั้น
  • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายที่ Tops market, Tops SUPERSTORE, Tops daily และ Tops online (MCC: 5411 และ 5499) ทุก ๆ สิ้นเดือน และในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในรอบถัดไปของเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
  • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายและยอดเครดิตเงินคืนของบัตรเสริมแยกจากบัตรหลัก
  • ผู้ถือบัตรที่จะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใด ๆ ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่นนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
  • สิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของโปรโมชั่น และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด


(2020-05-12)
【Close】