ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > บัตรธนาคาร > ICBC Everyday Rewards > โปรแกรมแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืน
โปรแกรมแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืน
 

การแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนของบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) 
ให้ใช้คำนิยามดังต่อไปนี้สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”)
 • “ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชี” คือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบัญชีบัตรของผู้ถือบัตรฯ และ/หรือสัญญาผู้ถือบัตรที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบัตร
 • “ผู้ถือบัตรฯ” หมายถึง ผู้ถือบัตรบัตรหลัก และ/หรือ บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีบัตรของบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)
 • “บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ” หมายถึง บัตรเครดิตทุกประเภทที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ออกให้
 • “คะแนนสะสม” หมายถึง คะแนนที่ได้รับจากการใช้บัตรตามข้อตกลงในเงื่อนไขและข้อกำหนดทางบัญชี จำนวนคะแนนสะสมที่ใช้เพื่อแลกรับของกำนัลหรือแลกรับเครดิตเงินคืนให้เป็นไปตามดุลยพินิจฝ่ายเดียวของธนาคารฯ
 • “คะแนนสะสมคงเหลือ” หมายถึง ยอดคะแนนสะสมในปัจจุบันที่ผู้ถือบัตรฯได้รับสะสม ผ่านการใช้บัญชีบัตรของผู้ถือบัตรฯ คะแนนสะสมคงเหลือจะแสดงอยู่ในรายการแจ้งยอดบัญชีประจำเดือนของผู้ถือบัตรฯ
 • “เงินคืน”หมายถึง การแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าสู่บัญชีบัตรของผู้ถือบัตรฯ เป็นการลดยอดคงค้างในบัญชีบัตรของผู้ถือบัตรฯ
 • “ร้านค้าที่ร่วมรายการ” หมายถึง ร้านค้าที่มีรายชื่อเข้าร่วมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร
 • “การชำระเงิน”หมายถึง การชำระเงินของผู้ถือบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการกับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) โดยธนาคารฯจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหมวดของร้านค้าหรือ MCC ของร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ และยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปต้องเป็นไปตามที่ทางธนาคารฯกำหนด
 • คะแนนสะสมคงเหลือของผู้ถือบัตรฯ จะต้องเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด
 • ผู้ถือบัตรที่ประสงค์จะแลกคะแนนสะสมเพื่อแลกรับของกำนัลหรือแลกเครดิตเงินคืนต้องลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่ธนาคารส่งให้ทางช่องทางที่ธนาคารกำหนด และลิงก์สำหรับลงทะเบียน แลกคะแนนสะสมมีการกำหนดระยะเวลาการทำรายการ ผู้ถือบัตรฯจะต้องทำการแลกคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • เมื่อผู้ถือบัตรฯลงทะเบียนสำเร็จ ลิงก์ดังกล่าวจะหมดอายุ และไม่สามารถทำรายการได้อีก
 • หากผู้ถือบัตรฯทำการยกเลิกการชำระเงินก่อนการลงทะเบียนแลกคะแนน ลิงก์จะหมดอายุ และผู้ถือบัตรฯจะไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก
 • เมื่อผู้ถือบัตรฯ ทำการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการทำรายการได้
 • บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรต้องคงสถานะผู้ถือบัตรบัตรเป็นปกติ มีคุณสมบัติครบและไม่ผิดนัดชำระใดๆ ณ วันที่แลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนสำเร็จ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) กำหนด
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) เพื่อรับเครดิตเงินคืนผ่านการแจ้งเตือนทาง SMS:
 • การแลกคะแนนสะสมบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) เพื่อรับเครดิตเงินคืนมีผลเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2566
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรหลัก สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ทุกประเภท
 • ผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนได้เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดห้างสรรพสินค้า (MCC 5311), หมวดซุเปอร์มาร์เก็ต (MCC 5411) , หมวดร้านอาหาร (MCC 5812) และหมวดสถานีบริการน้ำมัน (MCC 5541 และ 5412) เท่านั้น
 • เมื่อผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท / เซลส์สลิปขึ้นไป ภายในร้านค้าที่ธนาคารกำหนด จะได้รับ SMS แจ้งเตือน เพื่อทำการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืน โดยจะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตรที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนไว้กับทางธนาคาร
 • ผู้ถือบัตรกดลิงก์ที่แสดงใน SMS เพื่อทำการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืน โดยคะแนนสะสมที่สามารถใช้แลกได้เริ่มต้นที่ 5,000 คะแนน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับเครดิตเงินคืนจำนวน 25 บาท
 • ผู้ถือบัตรที่ประสงค์จะทำการแลกรับเครดิตเงินคืนจะต้องทำรายการผ่านลิงก์ ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับ SMS หลังจากระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดลิ้งค์จะหมดอายุ และไม่สามารถทำรายการได้
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนไม่เกินร้อยละ 50 ของยอดใช้จ่าย / ครั้ง / เซลส์สลิป และไม่เกินจำนวนคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่
 • เมื่อผู้ถือบัตรแลกคะแนนสำเร็จ ระบบจะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายในวันที่ผู้ถือบัตรทำรายการใบแจ้งยอดบัตรเครดิต จะแสดงรายการธุรกรรม 2 รายการคือ รายการแสดงยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน และรายการแสดงยอดเครดิตเงินคืน
 • เมื่อผู้ถือบัตรทำการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกรายการได้ แต่หากผู้ถือบัตรยกเลิกรายการชำระเงินก่อนทำการลงทะเบียนแลกคะแนน ลิงก์จะไม่สามารถใช้งานได้
 • การแลกคะแนนจะใช้ได้เฉพาะยอดใช้จ่ายในสกุลเงินไทย (บาท) เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับ SMS เพื่อทำการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนจะต้องยังคงมีสภาพเป็นผู้ถือบัตรบัตรเครดิตและไม่ผิดนัดชำระใดๆ ณ วันที่แลกรับคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนสำเร็จ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/ประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า 30 วัน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) Call Center เบอร์ 0 2629 5588


(2023-01-23)
【Close】