เกี่ยวกับเรา
แนะนำ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
กิจกรรมเพื่อสังคม
รายงานทางการเงิน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ประกาศ
ติดต่อเรา
 You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >ผู้ถือหุ้น >ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 

วันที่ 10 เมษายน 2563

ลำดับที่  ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 อินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด 2,208,614,150 97.86
2 นางสาวศิริวรรณ พานิชชีวะ 15,407,521 0.68
3 นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ 8,883,242 0.39
4 นางสาวศิริมา พานิชชีวะ 6,137,254 0.27
5 นายสำเริง มนูญผล  2,998,982 0.13
6 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 2,802,112 0.12
7 นายอดิศักดิ์ ภูติกชกร 2,567,700 0.11
8 นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 2,399,125 0.11
9 นายเลา ติง ไฟ 1,517,250 0.07
10 นางมณี จิระมงคล 1,053,125 0.05
  อื่นๆ  4,580,737 0.20
    2,256,961,198 100

 


【Close】