Particulieren
ICBC Pakketten
Sparen
E-banking
Betaalpassen
Promotie
 You Are Here: ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch >Particulieren >Sparen >Sparen en Deposito
Spaarrekening & Deposito’s
 

Wat is een spaarrekening en wat zijn deposito’s?

1. Spaarrekening
Een spaarrekening is een rekening die alleen voor spaardoeleinden kan worden gebruikt, waarbij u over het saldo een direct aanpasbare rente ontvangt en u ieder moment uw spaargeld kan opnemen.

2. Deposito
Een depositorekening is een spaarrekening waarop u uw spaargeld voor een langere periode cq termijn tegen een vaste rente vastzet. U kunt kiezen uit termijnen van 3,6 en 12 maanden, 2,3,4,en 5 jaar.

Kenmerken
1. Spaarrekening
-Rentepercentage direct aanpasbaar waardoor de renteopbrengst kan fluctueren.
-Omwisselingskosten, valutarisico en liquiditeitsrisico bij sparen in vreemde valuta

2. Deposito
- Vaste rentepercentages waardoor de renteopbrengst vooraf duidelijk is.
- Omwisselingskosten, valutarisico en liquiditeitsrisico bij sparen in vreemde valuta.

Voorwaarden en Product informatieblad
Op al onze producten voor particulieren zijn de Voorwaarden Particulieren van toepassing en met name de hoofdstukken Voorwaarden Spaarrekening en Voorwaarden Termijndeposito besteden aandacht aan onze spaarproducten.

Naast de Voorwaarden Particulieren zijn ook de Algemene Bankvoorwaarden, inclusief de Toelichting op de Algemene Bankvoorwaarden, van toepassing. Wij raden U nadrukkelijk aan deze te lezen.

De Voorwaarden Particulieren, Algemene Bankvoorwaarden en Toelichting op de Algemene Bankvoorwaarden kunt u terug vinden op onze webpagina “Download”.

Klik hier voor meer gedetailleerde product informatie over sparen en deposito.

Voor particulieren:

Spaarrekening
-die voor een korte termijn willen sparen
-die de voorkeur geven aan fluctuerende rente-inkomsten afhankelijk van de marktomstandigheden.
-die ieder moment willen beschikken over hun spaartegoed.

Euro Deposito
-die voor een korte termijn of langere termijn willen sparen en die voor kortere of langere tijd hun geld kunnen missen..
-die gegarandeerde inkomsten willen hebben voor een bepaalde tijd.

Vreemde Valuta Deposito (USD,RMB)
-die wegens beschikbare USD en RMB voor dezelfde redenen willen sparen als voor de Euro Deposito
-die een hoger rendement willen behalen wegens een hogere rente en mogelijke koersstijgingen en die eventuele verliezen kunnen accepteren en dragen gezien hun financiele positie en uitgavenpatroon.

Rente
Actuele rente
Voor de meest actuele rentestanden verwijzen wij u naar onze webpagina Rentepercentage Sparen

Nominale rente
De nominale rentepercentages zijn van toepassing. Een nadere uitleg over de renteberekening treft u hieronder aan bij de informatie over “vergelijken met effectieve rentes”. De gepubliceerde rentepercentages kunnen aan verandering onderhevig zijn. ICBC Amsterdam volgt de spaarmarkt en zal waar nodig reageren. Het rentepercentage van de Betaal- en Spaarrekening is direct door ons aanpasbaar. Indien u een Deposito heeft afgesloten zal het rentepercentage onveranderd blijven tot de vervaldatum. Wij zullen u via verscheidene wijzen over toekomstige rentewijzigingen informeren.

Vergelijken met effectieve rente
Indien u onze rentetarieven wenst te vergelijken met de rentetarieven van andere aanbieders op de spaarmarkt kunt u het beste de effectieve rentes vergelijken op onafhankelijke vergelijkingssites zoals www.spaarinformatie.nl en www.vanspaarbankveranderen.nl.
De effectieve rente is een goede manier om spaarproducten met elkaar te vergelijken. De effectieve rente voor zowel de nominale spaar- als depositorente ontstaat doordat het rentepercentage wordt herberekend volgens een uniforme rekenmethode. De nominale rente wordt allereerst herberekend op jaarbasis. Bij de Spaarrekening bijvoorbeeld profiteert u van een rente-op-rente effect doordat de rente op de eerste werkdag van elke volgende kalendermaand wordt bijgeschreven in plaats van jaarlijks. Hierdoor is de effectieve rente op jaarbasis hoger dan de nominale rente. Ook wordt onze renteberekening van 365 dagen /360 dagen op een uniforme renteberekening van “werkelijk aantal dagen/365 dagen” herberekend. Hierdoor lopen uw nominale rentes op tot de effectieve rentepercentages welke zijn aangegeven op onze webpagina Spaar & Deposito Rentepercentages

Bijschrijven rente:
1. Spaarrekening: De rente wordt bijgeschreven op de eerste dag van de volgende maand.
2. Depositorekening: De rente wordt jaarlijks bijgeschreven of op de vervaldatum indien de looptijd van het deposito korter dan een jaar is.

Minimale inleg
1. Spaarrekening: geen mimimum saldo vereist.
2. Deposito: een minimale inleg van 500 EUR/USD of 5000 RMB/CNY is vereist.

Opnemen
1. Spaarrekening: Vrij opneembaar.
2. Deposito: Als uw deposito afloopt, wordt het bedrag automatisch overgemaakt naar uw ICBC Amsterdam spaarrekening (tenzij u specifiek iets anders heeft aangegeven).

Tussentijds opnemen of beëindigen voor het einde van de deposito
Het is toegestaan om het gehele deposito voor het einde van de looptijd te beëindigen indien een van de de volgende onvoorziene en impactvolle gebeurtenissen op u van toepassing is; overlijden, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het van toepassing zijn van een schuldsaneringsregeling volgens de Wet schuldsanering natuurlijke personen. U ontvangt de hoofsom inclusief de tot op het moment van vroegtijdige beëindiging van het deposito opgebouwde rente. U dient hiervoor wel een schriftelijk verzoek in te dienen en onderbouwende bewijsstukken naar tevredenheid van de Bank te overleggen.

Behoudens de hierboven genoemde gebeurtenissen is het ook toegestaan om onder de volgende voorwaarden het gehele deposito voor het einde van de looptijd te beëindigen. U dient hiertoe schriftelijk een verzoek in te dienen. Indien het management van de Bank. akkoord gaat met uw verzoek zijn opnamekosten van toepassing.

De opnamekosten worden als volgt berekend: voor de resterende looptijd, afgerond naar boven op hele jaren, betaalt u de referentierente (de rente behorend bij een deposito voor de resterende looptijd op het moment dat u uw deposito vroegtijdig wilt beëindigen) minus de rente die u ontvangt op uw huidig deposito, vermenigvuldigd met het ingelegde bedrag met een minimum van 0,2% per jaar van het ingelegde bedrag.

Voorbeelden
Uw deposito van EUR 20.000 met een termijn van 3 jaar tegen 1% wilt u vroegtijdig beëindigen na 1 jaar.

 
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Uw looptijd
3 jaar
3 jaar
Uw inleg
EUR 20.000
EUR 20.000
Uw rente
1%
1%
Referentie rente (op het moment dat u uw deposito vroegtijdig wilt beëindigen voor de resterende periode)
2%
1%
Opnamekosten
2% - 1% = 1%
1%-1% = 0%(minimaal 0.2%)
Bereken totale opname kosten (jaren worden naar boven afgerond)
1%*2jaren = 2%
0.2%*2jaren = 0.4%
Door de klant te betalen opnamekosten
2%* EUR 20.000 =EUR 400
0.4%*EUR 20.000= EUR 80

Depositogarantiestelsel
De Bank is actief in Nederland als een bijkantoor van ICBC (Europe) S.A. welke haar hoofdkantoor heeft gevestigd in Luxemburg. Om deze reden vallen al onze tegoeden onder het Depositogarantiestelsel van Luxemburg. In het algemeen zijn alle tegoeden van particulieren en bedrijven gedekt door het Luxemburgse Depositogarantiestelsel tot een bedrag van maximaal 100.000 EUR per rekeninghouder. Een document, welke o.a. de belangrijkste kenmerken van dit Depositogarantiestelsel omschrijft en eventuele uitzonderingen met betrekking tot de dekking kunt u vinden in het Informatieblad Depositogarantiestelsel.

Aanvragen
1. Internet Spaarpakket: als uw voornaamste doel sparen is, kunt u op afstand via onze website een Internet Spaarpakket met een vaste tegenrekening aanvragen. klik hier voor meer gedetailleerde informatie over het Internet Spaarpakket met vaste tegenrekening.

Klik hier indien u direct een Internet Spaarpakket wilt aanvragen

2. ICBC pakket: Wanneer u een ICBC E-Pakket of een ICBC E-Plus Pakket wilt zonder een vaste tegenrekening, periodieke overboeking, Internet Bankieren (inclusief mobiele app), Sepa incasso, betaalpas(sen) en Credit Card aanvragen, kiest u dan een van onze pakketten Voor meer informatie over de pakketten en gerelateerde producten kunt u onze webpagina ICBC Pakketten en overige gerelateerde webpagina’s bezoeken.


Contactgegevens 
Voor meer informatie over onze producten kunt u tijdens kantooruren ons telefonisch bereiken op telefoonnummer +31(0)20- 570 6666 of een email sturen naar banking@nl.icbc.com.cn.

ICBC Amsterdam verwacht u hiermee volledig en correct te hebben geïnformeerd, maar stellen uw vragen, opmerkingen en suggesties op prijs.


【Close】