You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >บัตรธนาคาร >โปรโมชั่น >Hot Promotions
รับเครดิตเงินคืน 9% เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (1 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564)
 

เงื่อนไข:
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับบัตรเครดิตทุกประเภทที่ออกโดยธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ในประเทศไทย
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง SMS ก่อนการใช้จ่าย โดยพิมพ์ “SHOP” (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และส่งมาที่ 09-8269-5588 (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง) โปรดเก็บรักษา SMS ตอบกลับจากทางธนาคารไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืน
 • จำกัดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรเครดิต 500 ใบแรกที่ลงทะเบียนกับธนาคาร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทาง SMS ตามลำดับการลงทะเบียนก่อน-หลังจนครบสิทธิ์
 • จำกัดการลงทะเบียน 1 ครั้ง / เดือน / หมายเลขบัตรเครดิต (3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 500 บาท / เดือน / หมายเลขบัตรเครดิต หรือ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืน 9% จะถูกคำนวณจากการใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้าที่ใช้ MCC 5311 ตามระบบของธนาคารดังต่อไปนี้: The Mall, Emporium, Siam Paragon, Emquatier, Bluport, Central and Robinson, Siam Takashimaya
 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากยอดใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการโดยพิจารณาจากวันที่ทำรายการเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณไม่รวมยอดกดเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการโอนเงินเข้าบัญชี และยอดซื้อกองทุน LTF/RMF ทุกประเภท
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในรอบถัดไปจากเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของรอบถัดไปดังกล่าว
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายและยอดเครดิตเงินคืนของบัตรเสริมแยกจากบัตรหลัก
 • ผู้ถือบัตรที่จะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตสถานะปกติและไม่ได้ผิดนัดชำระเงินใด ๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • สิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเดียวกันได้
 • ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2629-5588


(2020-12-24)
【Close】