ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ > ประกันชีวิต > ทรัพย์บำนาญ 60 (1)
ทรัพย์บำนาญ 60 (1)
 

รับประกันชีวิต โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต

ธนาคารให้บริการและรับผิดชอบ ในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น

 

ธนาคารได้ยกเลิกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภท ทรัพย์บำนาญ 60 ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการประกันชีวิต กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทร. 0 2247 0247
 

 

ธนาคารของดให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทุกประเภทที่สาขาของธนาคาร ยกเว้นสาขาสาทร
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588

 

เตรียมพร้อมชีวิตวัยเกษียณของคุณตั้งแต่วันนี้ ด้วยการวางแผนทางการเงิน เพื่อการเกษียณอายุอย่างมั่นใจ
• ช่วยให้คุณวางแผนทางการเงิน
ด้วยการออมอย่างมีประสิทธิภาพและอุ่นใจตลอดสัญญาโดยออมเพียง 5 ปี
• รับเงินบำนาญรายปี
ปีละ 15% ของจำานวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี สูงสุดถึงปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี
• รับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 20 ปี
กรณีเสียชีวิตโดยที่รับเงินบำนาญไม่ครบ 20 ปี โดยจ่ายเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ครบ 20 ปี
• ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันชีวิตหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
• หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ทำให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยให้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เอาประกันภัยยังได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมตลอดอายุกรมธรรม์ (เฉพาะภัยมาตรฐาน)

เงื่อนไขการรับประกัน
• ระยะเวลาเอาประกัน ถึงอายุ 90 ปี
• ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
• ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี
• จำานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำา 50,000 บาท
• ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
• อัตราเบี้ยประกันภัยตามเพศและอายุ

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1 ใบคำขอเอาประกันชีวิต
2 สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
3 แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ์รับเงินคืนตามเงื่อนไข
4 หลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก เช่น ใบรับเงินชั่วคราว

ตัวอย่างผลประโยชน์สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี ปีละ 37,720 บาท

วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ เบี้ยประกันภัยปีละ เงินบำนาญตามกรมธรรม์ ความคุ้มครองชีวิต***
%* จำนวนเงิน รับรองการจ่ายเงินบำนาญ 20 ปี**
40 37,720       100,000
41 37,720       100,000
42 37,720       113,160
43 37,720       150,880
44 37,720       188,600
  -        
59 -       247,700
60 - 15% 15,000   255,100
61 - 15% 15,000 221,303  
  -        
77 - 15% 15,000 43,703  
78 - 15% 15,000 29,654  
79 - 15% 15,000 15,000  
80 - 15% 15,000    
81 - 15% 15,000    
  -        
89 - 15% 15,000    
90 - 15% 15,000    
รวม 188,600 465% 465,000    
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ 276,400 บาท          

หมายเหตุ
* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตและยังได้รับเงินบำนาญไม่ครบ 20 ปี บริษัทจะจ่ายเงินบำานาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 20 ปี
*** จำนวนที่มากกว่าระหว่างจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

หมายเหตุ
1.แผนประกันชีวิต Retirement 60 เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน “ทรัพย์บำนาญ 60 (1)”
2.เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญาและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้นและเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
3.การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บริษัทฯ ไทยประกันชีวิตทุกสาขา ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
4.สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต (วีซ่า/มาสเตอร์) โดยฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกเท่านั้น
5.เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
6.เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริงเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินปีละ 200,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194)
7.ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารใบคำขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
8.เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

    หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการประกันชีวิต กรุณาติดต่อ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2247 0247

 

【Close】