ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ  >อัตราดอกเบี้ย >อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563
สกุลเงิน ประเภทเงินฝาก ประเภทลูกค้า
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
CNY 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.35 0.35 0.35 0.35
3. ประจำ*
1 เดือน 1.05 1.05 1.05 1.05
3 เดือน 1.25 1.25 1.25 1.25
6 เดือน 1.45 1.45 1.45 1.45
9 เดือน 1.65 1.65 1.65 1.65
12 เดือน 1.85 1.85 1.85 1.85
USD

1. กระแสรายวัน

- - - -
2. ออมทรัพย์ 0.025 0.025 0.025 0.025
3. ประจำ*
1 เดือน 0.35 0.35 0.35 0.35
3 เดือน 0.55 0.55 0.55 0.55
6 เดือน 0.75 0.75 0.75 0.75
9 เดือน 0.95 0.95 0.95 0.95
12 เดือน 1.05 1.05 1.05 1.05
EUR 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
3. ประจำ*
1 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
6 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
9 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
12 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
GBP 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.10 0.10 0.10 0.10
3. ประจำ*
1 เดือน 0.20 0.20 0.20 0.20
3 เดือน 0.25 0.25 0.25 0.25
6 เดือน 0.35 0.35 0.35 0.35
9 เดือน 0.50 0.50 0.50 0.50
12 เดือน 0.60 0.60 0.60 0.60
JPY 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
3. ประจำ*
1 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
6 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
9 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
12 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
SGD 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
3. ประจำ*
1 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
6 เดือน 0.15 0.15 0.15 0.15
9 เดือน 0.15 0.15 0.15 0.15
12 เดือน 0.20 0.20 0.20 0.20
HKD 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00
3. ประจำ*
1 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
3 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
6 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
9 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
12 เดือน 0.00 0.00 0.00 0.00
NZD 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.50 0.50 0.50 0.50
3. ประจำ*
1 เดือน 1.25 1.25 1.25 1.25
3 เดือน 1.25 1.25 1.25 1.25
6 เดือน 1.50 1.50 1.50 1.50
9 เดือน 1.50 1.50 1.50 1.50
12 เดือน 1.50 1.50 1.50 1.50
AUD 1. กระแสรายวัน - - - -
2. ออมทรัพย์ 0.85 0.85 0.85 0.85
3. ประจำ*
1 เดือน 1.35 1.35 1.35 1.35
3 เดือน 1.40 1.40 1.40 1.40
6 เดือน 1.50 1.50 1.50 1.50
9 เดือน 1.60 1.60 1.60 1.60
12 เดือน 1.65 1.65 1.65 1.65
หมายเหตุ:
" - " หมายถึง ไม่เปิดให้บริการ
* ธนาคารสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ตกลงไว้กับลูกค้าแต่ละราย

2563
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 สิงหาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 มิถุนายน
2562
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 15 มกราคม
2560
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน
2559
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 22 สิงหาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์
2558
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 7 เมษายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 21 เมษายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 พฤษภาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 8 ตุลาคม
2556
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 มิถุนายน
2555
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 กรกฎาคม
2554
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 28 มีนาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 12 เมษายน
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2553
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 12 กรกฎาคม
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน

【Close】