You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ > ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
 

บริหารความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ในหลายสกุลหลักแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกที่มีธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจเป็นอย่างดี พร้อมบริการคำแนะนำและข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งทิศทางของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสกุลหลัก เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและประกอบการตัดสินใจของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถได้รับความสะดวกสบายในการตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาทางเว็บไซต์ธนาคาร หรือผู้เชี่ยวชาญของธนาคารที่สามารถให้คำปรึกษาแก่ท่าน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุด ธนาคารยินดีให้บริการแก่ท่านในหลากหลายผลิตภัณฑ์ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้บริการ

• รายการซื้อขายทันที (Spot)
• รายการซื้อขายล่วงหน้า (Forward)
• SWAP

นอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสำหรับลูกค้า ธนาคารยังมีการให้บริการข้อมูลตลาดเงินตราต่างประเทศ ประจำวันสำหรับใช้เป็น ข้อมูลอ้างอิงอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ 0-2663-9734