ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ  >อัตราค่าธรรมเนียม >อัตราค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

อัตราค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

 

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด มหาชน
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม
และค่าบริการอื่นที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ  
อัตราดอกเบี้ยปกติ อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย ธนาคารคิดดอกเบี้ยโดยนับจากวันที่บันทึกรายการ
ค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้า ไม่คิดค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ยเบิกถอนเงินสด 16% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยการใช้วงเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า คิดจากวันที่ทำรายการเบิกถอน
2. อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการเดือนล่าสุด หักจำนวนเงินที่ได้ชำระแล้วก่อนวันครบกำหนด
3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด*  
เบิกถอนในเครือข่าย ICBC ในประเทศจีน 1% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
เบิกถอนในเครือข่าย ICBC ในประเทศไทย 1% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
เบิกถอนในเครือข่าย ICBC ในประเทศอื่นๆ 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
เบิกถอนนอกเครือข่าย ICBC ในประเทศจีน 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
เบิกถอนนอกเครือข่าย ICBC ในประเทศไทย 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
เบิกถอนนอกเครือข่าย ICBC ในประเทศอื่นๆ 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
*รายการเบิกถอนเงินสดนอกเครือข่าย ICBC ในประเทศไทยมีค่าธรรมเนียมการกดเงินตู้ต่างธนาคารตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของตู้กำหนด  
4. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน โอนไปยังบัญชีที่เปิดไว้กับ ICBC (Thai) 1% ของจำนวนเงินที่โอน
5. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด สูงสุด 56 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ
6. ค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน(ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 5 ปีแรก)

บัตรแพลทินัม

บัตรทอง

บัตรคลาสสิก

บัตรหลัก

บัตรเสริม

บัตรหลัก บัตรเสริม บัตรหลัก บัตรเสริม

บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)วีซ่าและยูเนี่ยนเพย์ 

           

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) 

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

- ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท)

4,000 1,500 1,000 500 500 300

บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)Horoscope ยูเนี่ยนเพย์ 

           

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) 

ไม่มี

ไม่มี

-

-

-

- ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท)

3,000 3,000 - - - -

7.ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน

 

7.1 ชำระโดยหักบัญชีที่เปิดไว้กับ  ICBC (Thai)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

7.2 ชำระโดยเงินสดที่  ICBC (Thai)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

7.3 ชำระโดยเช็คที่  ICBC (Thai)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

7.4 ชำระผ่านธนาคารทางอิเล็คทรอนิกส์ของธนาคาร ICBC (Thai)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

7.5 ชำระผ่านเครื่อง  ATM  ของธนาคาร  ICBC (Thai)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

7.6 ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทย

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

7.7 ชำระผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงเทพและ ธนาคารกสิกรไทย

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

7.8 ชำระที่จุดบริการรับชำระเงินเทสโก้โลตัสทุกสาขา

คิดค่าบริการตามอัตราที่เทสโก้โลตัสกำหนด

8. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบยอดเงิน

 

เครือข่าย ICBC ในประเทศจีน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

เครือข่าย ICBC ในประเทศไทย

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

เครือข่าย ICBC ในประเทศอื่นๆ

20 บาทต่อรายการ

นอกเครือข่าย ICBC ในประเทศจีน

4 หยวน หรือ 20 บาทต่อรายการ

นอกเครือข่าย ICBC ในประเทศไทย

10 บาทต่อรายการ

นอกเครือข่าย ICBC ในประเทศอื่นๆ

20 บาทต่อรายการ

9. ค่าธรรมเนียมการใช้เงินเกินวงเงิน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

10. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีหรือกรณีที่เช็คไม่
สามารถขึ้นเงินได้สามารถขึ้นเงินได้

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

11. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดรายการ

100 บาท ต่อฉบับ/เดือน

12. ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย

100 บาท/ฉบับ 

สำหรับการใช้จ่ายในประเทศ

300 บาท/ฉบับ   

สำหรับการใช้จ่ายในต่างประเทศ

13. ค่าธรรมเนียมในการออกรหัส  (PIN) ใหม่

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

14. ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่

200 บาท/ครั้ง

15. ค่าติดตามทวงถามหนี้

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

16. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิต ซึ่งรวมถึงการเบิกถอนเงินสดเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศที่ไม่ใช่เงินสกุลบาท จะถูกแปลงเป็นเงินสกุลบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยบริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่ธนาคารได้รับแจ้งยอดค่าใช้จ่ายหรือยอดเบิกถอนเงินสดดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวจากผู้ถือบัตรตามอัตราที่กำหนดโดยธนาคาร ซึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นดังกล่าวเพื่อเยียวยาความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น

17. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

 

17.1 การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

0.1%  ของจำนวนเงินที่ใช้เป็นทรัพย์หลักประกัน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท   และค่าบริการรับชำระ 15 บาท

17.2 การแก้ไขเพิ่มจำนวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน

0.1%  ของจำนวนเงินที่ใช้เป็นทรัพย์หลักประกัน  เฉพาะส่วนที่เพิ่ม แต่ไม่เกิน 1,000 บาท   และค่าบริการรับชำระ 15 บาท

17.3 การแก้ไขลดจำนวนเงินที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน

215 บาท/ ครั้ง   ( รวมค่าบริการรับชำระ 15 บาท   )

17.4 การแก้ไขรายการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ยกเว้น
รายการจำนวนเงินที่ใช้เป็นทรัพย์หลักประกัน

215 บาท/ ครั้ง   ( รวมค่าบริการรับชำระ 15 บาท   )

17.5 การยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
(ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกบัตรเครดิต)

215 บาท/ ครั้ง   ( รวมค่าบริการรับชำระ 15 บาท   )

17.6 การยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
(ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระเกิน 90 วัน)

215 บาท/ ครั้ง   ( รวมค่าบริการรับชำระ 15 บาท   )

หมายเหตุ
1) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว โดยธนาคารจะแจ้งไปยังผู้ถือบัตรล่วงหน้า 30 วัน หรือในกรณีเร่งด่วน ธนาคารจะแจ้งไปยังผู้ถือบัตรทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยที่เป็นที่รู้จักล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะมีผลบังคับใช้ตามข้อตกลงและเงื่อนไข
2) กรณีที่ผู้ถือบัตรทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำรายการจากธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM
3) ค่าธรรมเนียมทุกรายการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4) ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 3 ปีแรก และจะยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีต่อไป กรณีที่ลูกค้ามียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามที่ธนาคารกำหนด
5) ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนด

 อัตราค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต


(2020-11-09)
【Close】