ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล > อื่นๆ  >อัตราค่าธรรมเนียม >อัตราค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต 
Service Fee for Debit Card
 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอื่น ๆ
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ค. ค่าบริการอื่น ๆ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต  
  1.1 ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต ไม่คิดค่าธรรมเนียม  
  1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
100 บาท/ใบ
  1.3 ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรทดแทน
100 บาท/ใบ
 
  1.4 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินโดยใช้บัตรเดบิต    
  1.4.1 ถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารไอซีบีซีไทย    
  - ถอนเงินในเขตบริการเดียวกัน
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
  - ถอนเงินข้ามเขตบริการ
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
  1.4.2 ถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นภายใน
เครือข่ายเอทีเอ็มพูล (ATM POOL)
   
  - ถอนเงินในเขตบริการเดียวกัน 4 รายการแรกของเดือนไม่คิดค่าธรรมเนียม
ตั้งแต่รายการที่ 5 เป็นต้นไป รายการละ 10 บาท
 
  - ถอนเงินข้ามเขตบริการ รายการละ 20 บาท  
  1.4.3 ถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มในต่างประเทศ    
  - ถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารไอซีบีซีในประเทศจีน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
  - ถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นในประเทศจีน    
  ประเภทบัตรวีซ่า 60 บาท บวกค่าธรรมเนียมการถอนเงิน1% ของจำนวนเงินถอน, ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 70 บาท สูงสุด 560 บาท  
  ประเภทยูเนี่ยนเพย์
12 หยวนบวกค่าธรรมเนียมการถอนเงิน 1% ของจำนวนเงินถอน,ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ14หยวน สูงสุด112หยวน  
  - ถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารไอซีบีซีในประเทศอื่น 60 บาท บวกค่าธรรมเนียมการถอนเงิน1% ของจำนวนเงินถอน, ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 70 บาท สูงสุด 560 บาท  
  - ถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นในประเทศอื่น 60 บาท บวกค่าธรรมเนียมการถอนเงิน1% ของจำนวนเงินถอน, ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 70 บาท สูงสุด 560 บาท  
  1.5 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินโดยใช้บัตรเดบิต    
  1.5.1 โอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
(บัญชีผู้รับเป็นบัญชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย))
   
  - โอนเงินภายในเขตบริการเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
  - โอนเงินข้ามเขตบริการ ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
  1.5.2 โอนเงินไปยังธนาคารอื่น
จำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมรายการละ 25 บาท
จำนวนเงินมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ค่าธรรมเนียมรายการละ 35 บาท
 
  1.6 ค่าธรรมเนียมสอบถามยอดคงเหลือโดยใช้บัตรเดบิต    
  1.6.1 สอบถามยอดผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารไอซีบีซี (ไทย)    
  - ภายในเขตบริการเดียวกัน
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
  - ข้ามเขตบริการ ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
  1.6.2 สอบถามยอดผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นภายใน
เครือข่ายเอทีเอ็มพูล (ATM POOL)
   
  - ภายในเขตบริการเดียวกัน 4 รายการแรกของเดือนไม่คิดค่าธรรมเนียม
ตั้งแต่รายการที่ 5 เป็นต้นไป รายการละ 10 บาท
 
  - ข้ามเขตบริการ
รายการละ 10 บาท  
ค. ค่าบริการอื่น ๆ อัตราค่าบริการ หมายเหต
  1.6.3 สอบถามยอดผ่านเครื่องเอทีเอ็มในต่างประเทศ
   
  - สอบถามยอดผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารไอซีบีซีใน
ประเทศจีน
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
  - สอบถามยอดผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นในประเทศจีน    
  ประเภทบัตรวีซ่า
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
  ประเภทยูเนี่ยนเพย์ รายการละ 4 หยวน  
  - สอบถามยอดผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารไอซีบีซีใน
ประเทศอื่น
   
  ประเภทบัตรวีซ่า ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
  ประเภทยูเนี่ยนเพย์ รายการละ 20 บาท  
  -สอบถามยอดผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นในประเทศอื่น
   
  ประเภทบัตรวีซ่า ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
  ประเภทยูเนี่ยนเพย์ รายการละ 20 บาท  
  1.7 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารไอซีบีซีไทยโดย ใช้บัตรต่างประเทศ
   
  - ถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารไอซีบีซี (ไทย)    
  ประเภทบัตรวีซ่า รายการละ 220 บาท  
  ประเภทยูเนี่ยนเพย์ รายการละ 150 บาท
 
  1.8 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรแถบแม่เหล็กเป็นบัตรชิปการ์ด ไม่คิดค่าธรรมเนียม
จนถึง 30 ธันวาคม 2563

2019
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
2017
อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 24 กรกฎาคม
2016

อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 25 กรกฎาคม

2015

อัตราค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 3 สิงหาคม


【Close】