ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >เงินฝาก >บัญชีเงินฝากประจำ >เงินฝาก Smart Combo
เงินฝาก Smart Combo
 

ธนาคารได้ยกเลิกเงินฝาก Smart Combo ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับประกันชีวิต กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2247 0247 

วางแผนการเงินอย่างมั่นคง คุ้มครองชีวิตอย่างมั่นใจ

ด้วยเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงสุด 3.00% และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายให้เลือกสรร
• เลือกฝากได้ตามแผนทางการเงินทั้งเงินฝากประจำ 12 เดือน และ 6 เดือน
• ออมเงินระยะสั้น พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิต
• รับเงินคืนระหว่างสัญญา ในอัตราที่น่าพึงพอใจ

เพียงซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต รับสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำพร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตามข้อกำหนด ดังนี้

ประเภทประกันชีวิต

จำนวนเงินฝากสูงสุด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เ ดือน (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดื อน (ต่อปี)

Endowment 10/5 4 เท่าของเบี้ยประกันภัยปีแรก
3.00%
2.75%
Smart Value 15/7 4 เท่าของเบี้ยประกันภัยปีแรก
3.00%
2.75%
Retirement 60/5 4 เท่าของเบี้ยประกันภัยปีแรก
3.00%
2.75%
Value Protection 25/15 4 เท่าของเบี้ยประกันภัยปีแรก
3.00%
2.75%
Family Care 99/5 4 เท่าของเบี้ยประกันภัยปีแรก
3.00%
2.75%
Family Care Plus 99/5 4 เท่าของเบี้ยประกันภัยปีแรก
3.00%
2.75%
Smart Savings 10/2 = เท่าของเบี้ยประกันภัยปีแรก
2.75%
2.50%

เงื่อนไข
1.สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และมีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด จะได้รับสิทธิ์ในการฝากเงินบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน หรือ 12 เดือน โดยกำหนดจำนวนเงินฝากสูงสุดของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ และอัตราดอกเบี้ยตามตารางข้างต้น
2.ฝากได้เพียง 1 รายการฝากเท่านั้น ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ชำระค่าเบี้ยประกัน
3.จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท
4.เลือกระยะเวลาฝากได้คือ 6 เดือน หรือ 12 เดือน ทั้งประเภทสมุดคู่ฝาก และใบรับเงินฝาก (DR) รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
5.สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยสามารถเปิดบัญชี/ฝากเงิน ในชื่อบัญชี ดังนี้
• ชื่อผู้เอาประกันภัย หรือ
• ชื่อผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือ
• ชื่อผู้รับผลประโยชน์
6.ไม่รับฝากบัญชีประเภท “เพื่อ” “โดย” บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด (“และ” “หรือ”)
7.ลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยประกันปีแรกก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ฝากเงินได้ โดยจะต้องซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต และฝากเงินที่สาขาเดียวกันเท่านั้น
8.เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าผู้ฝากไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำ ในระยะเวลาการฝากเดิม โดยได้รับดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุเงินฝากนั้น
9.กรณีลูกค้าซื้อประกันโดยไม่ขอเข้าร่วมโปรแกรม ในภายหลังไม่สามารถขอเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อฝากเงินได้
10.เงินฝากประจำนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้
11.การพิจารณารับประกันชีวิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
12.กรณีบริษัทประกันชีวิตปฏิเสธการรับประกัน หรือลูกค้ายกเลิกกรรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนวันที่ครบกำหนดเงินฝาก ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติของเงินฝากประจำ 6 เดือน หรือ 12 เดือนตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่ทำรายการฝาก
13.กรณีธนาคารยินยอมให้ถอนเงินก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตรา 0.50% ต่อปี
14.การถอนหรือปิดบัญชีนั้น ต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน
15.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปกติตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำรายการฝาก กรณีตรวจสอบพบว่ามียอดเงินฝากที่ทำรายการหลังกำหนดระยะเวลารับฝาก (1 เดือน นับจากวันที่ชำระค่าเบี้ยประกัน) หรือมียอดเงินฝากตั้งแต่รายการที่ 2 เป็นต้นไป
16.กรณีตรวจสอบพบว่ามีรายการฝากที่ยอดเงินเกินจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแยกยอดส่วนที่เกินออกจากยอดนั้น โดยยอดส่วนที่แยกออกมานั้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปกติ ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ลูกค้าทำรายการฝาก ยอดเงินส่วนที่ไม่เกินกำหนดยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมนี้

สมัครวันนี้!
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร

หมายเหตุ
• การซื้อประกันชีวิตเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความรับผิดชอบในระยะยาว การเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดทำให้มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ลดลง และมูลค่าเงินสดที่ได้รับอาจน้อยกว่าจำนวนเงินรวมของค่าเบี้ยประกันที่ลูกค้าจ่าย ทั้งนี้ รายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครอง การจ่ายผลประโยชน์ และข้อกำหนดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
• สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีขึ้นอยู่กับประเภทของประกันชีวิต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
• ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการประกันชีวิต กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2247 0247
• อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับจะเป็นอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝากในช่วงระยะเวลา 1 เดือนดังกล่าว
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่นๆ ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์


【Close】