ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >เงินฝาก >บัญชีเงินฝากประจำ >บัญชีเงินฝากประจำ Baht- Dollar
บัญชีเงินฝากประจำ Baht-Dollar
 

บัญชีเงินฝากประจำ 2 สกุลเงิน (ไทยบาทและดอลล่าร์สหรัฐ)ที่ให้ดอกเบี้ยสูง

พร้อมรับดอกเบี้ยอัตราพิเศษทั้ง 2 สกุลเงิน เพียงฝากเงินเป็นจำนวนเท่ากันทั้ง 2 สกุล เลือกได้ทั้งบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนหรือ 12 เดือน

ระยะเวลาการฝาก อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
6 เดือน 1.85 %
12 เดือน 2.30 %

รับฝากตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 30 เมษายน 2562

คุณสมบัติ

 • บัญชีเงินฝากประจำ 2 สกุลเงิน ประเภทสมุดคู่ฝาก ระยะเวลาฝาก 6 เดือน หรือ 12 เดือน
 • ลูกค้าคนไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ – เปิดบัญชีประเภทบัญชีเงินฝากที่มีแหล่งเงินได้จากในประเทศ แบบไม่มีภาระผูกพัน : Domestic Special Foreign Currency Deposit (DSFCD)
 • ลูกค้าชาวต่างชาติ หรือผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident) – เปิดบัญชีประเภทบัญชีเงินฝากที่มีแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ: Foreign Currency Deposit Account (FCD)
 • เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500,000 บาท และจำนวนเงินดอลล่าสหรัฐเทียบเท่า 500,000 บาท (โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ.วันที่ฝากเงิน)
 • จำนวนเงินฝากสูงสุดต่อบัญชีไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมทั้งสองสกุลเงิน
 • เงื่อนไขการฝาก

 • ในการฝากเงินแต่ละครั้ง ลูกค้าต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่ากันทั้ง 2 สกุล (เมื่อเทียบเท่าเป็นจำนวนเงินบาท) เช่น ฝากเงินจำนวน 2 ล้านบาท จะถูกแบ่งเงินฝากเป็น เงินไทย 1 ล้านบาท และเงินดอลล่าสหรัฐอีก $31,250 (สมมุต $1 = THB 32)
 • ฝากเพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 1 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500,000 บาท และจำนวนเงินดอลล่าสหรัฐเทียบเท่า 500,000 บาท)
 • เงื่อนไขการถอน-ปิดบัญชี

 • การถอนเงินนั้น ต้องถอนทั้งจำนวน และทั้งสองสกุลเงินที่ฝากในคราวเดียวกัน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วนหรือเฉพาะสกุลเงินใดสกุลหนึ่ง
 • ปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ

 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าลูกค้าไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในส่วนที่เกินระยะเวลาการฝากในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี (ทั้ง 2 สกุลเงิน) ตามระยะเวลาการฝากจริงนับจากวันที่ครบกำหนด และหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
 • กรณีถอนเงินฝากก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ตามระยะเวลาการฝากเงินจริง ในอัตราดังต่อไปนี้
 • - สำหรับสกุลเงินบาท จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี
  - สำหรับสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการฝากเงิน

  สมัครวันนี้!

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอเปิดบัญชีได้ที่สาขาดังต่อไปนี้เท่านั้น

  1. สำนักงานใหญ่ 8. ลาดพร้าว
  2. บางขุนเทียน 9. สาทร
  3. สมุทรสาคร 10. รัชดาภิเษก
  4. วิภาวดี 11. ศรีราชา
  5. เพชรเกษม 12. ระยอง
  6. ศรีนครินทร์ 13. อมตะ ซิตี้ ระยอง
  7. เยาวราช 14. พัทยา

  สำหรับการฝากเงินเพิ่ม สามารถฝากเงินได้ที่ทุกสาขาธนาคารทั่วประเทศ

  หมายเหตุ

 • กรณีฝากเงินด้วยเช็ค ธนาคารรับเฉพาะแคชเชียร์เช็คเท่านั้น
 • เงื่อนไขการฝาก-ถอนเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ เงื่อนไขการใช้บริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับเงินฝาก ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (CILE) และค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าและออก เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
 • กรณีผู้ฝากเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และที่มาของเงินฝากเป็นแหล่งเงินจากในประเทศ ยอดเงินฝากเงินตราต่างประเทศรวมทุกบัญชีและทุกสกุลเงินของผู้ฝาก ณ สิ้นวัน ต้องเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
 • สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหรือการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • คำเตือน

 • การฝากเงินในบัญชีเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งทำให้ผู้ฝากสามารถขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
 • เงินฝากและดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์


  (2019-01-18)
  【Close】