You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >เงินฝาก >บัญชีเงินฝากประจำ >บัญชีเงินฝากประจำรับทรัพย์ปีกุน
โปรแกรมเงินฝากรับทรัพย์ปีกุน
 
รับขวัญปีกุนด้วยโปรแกรมเงินฝากสุดพิเศษ รับฟรี! บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส เมื่อเปิดบัญชีหรือฝากเงินในบัญชี ประเภทสมุดคู่ฝาก หรือใบรับเงินฝาก ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 • ระยะเวลาฝาก 6 เดือน รับบัตรกำนัลมูลค่า 600 บาท ต่อเงินฝากทุกๆ 1 ล้านบาท
 • ระยะเวลาฝาก 12 เดือน รับบัตรกำนัลมูลค่า 1300 บาท ต่อเงินฝากทุกๆ 1 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ย
6 เดือน 1.55%
12 เดือน 1.65%

**รับฝากตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 **

***ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปิดรับเงินฝากตามโครงการนี้ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ กรณีได้รับเงินฝากเกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า***

เงื่อนไขโปรแกรม

 • โปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชีกับธนาคารมาก่อน หรือ ลูกค้าปัจจุบันที่เปิดบัญชีด้วยเงินใหม่หรือฝากเงินใหม่กับธนาคาร เท่านั้น (เงินใหม่ หมายถึง เงินที่ไม่เคยฝากไว้กับธนาคาร)
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ไม่รับฝากบัญชีประเภท ‘เพื่อ’ ‘โดย’ / บัญชีร่วม (‘และ’ ‘หรือ’) / บัญชีคณะบุคคล
 • กรณีถอนเงินฝากก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาการฝากเงินจริง ในอัตราดังต่อไปนี้
 • - กรณีฝากเงินไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันที่ฝากเงิน จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 0.50% ต่อปี โดยลูกค้าจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยหลังจากหักเงินตามมูลค่าบัตรกำนัลทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับไปก่อนหน้านี้
  - กรณีฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากเงิน จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 0.50% ต่อปี โดยไม่หักเงินตามมูลค่าบัตรกำนัลที่ลูกค้าได้รับไป
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่รับคืนบัตรกำนัลที่ลูกค้าได้รับไปแล้ว
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

เงื่อนไขการเปิดบัญชี/การฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท ฝากเพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 1 ล้านบาท
 • กำหนดจำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายลูกค้าบัญชี ทั้งนี้การคำนวณเงินฝากสูงสุดดังกล่าวไม่นับรวมเงินฝากที่ไม่ถึง 1 ล้านบาทของการฝากในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขอื่นๆ

 • การถอนเงินหรือปิดบัญชี ต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน และสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเงิน ถ้าลูกค้าไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำในกำหนดระยะเวลาการฝากเดิม โดยได้รับดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุเงินฝากนั้น

สมัครวันนี้!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารพร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้

 • บัตรประชาชน ตัวจริง (smart card) สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
 • กรณีบัตรประจำตัวประชาชน (smart card) ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในบัตรได้ ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  - สำเนาบัตรประชาชน หรือ
  - ใบขับขี่รถยนต์ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ที่มีรูปถ่ายและระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือ
  - บัตรประจำตัวที่ทางการออกให้ตัวจริง มีรูปถ่ายและระบุเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การรัฐ และ
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือเดินทาง และหนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

หมายเหตุ

 • ประมาณการอัตราดอกเบี้ย APR (ต่อปี): กรณีฝากเงิน  1 ล้านบาทเป็นเวลา 6 เดือน เมื่อรวมมูลค่าบัตรกำนัล 600 บาท อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับคิดเป็น 1.67% หรือกรณีฝากเงิน 1 ล้านบาทเป็นเวลา 12 เดือน เมื่อรวมมูลค่าบัตรกำนัล 1,300 บาท อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับคิดเป็น 1.78%
 • ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
 • โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมชองธนาคารที่เว็บไซต์ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
 • ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงินฝากและดอกเบี้ยนี้ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหรือการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์


(2019-03-19)
【Close】