ลูกค้าบุคคล
บัตรธนาคาร
เงินฝาก
สินเชื่อ
โอนเงิน
สกุลเงินหยวน
อื่นๆ
 You Are Here: หน้าหลัก >ลูกค้าบุคคล >เงินฝาก >บัญชีเงินฝากประจำ >บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 15 เดือน
บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 15 เดือน
 

อัพค่าเงินออมด้วยดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทุกสเต็ป คุ้มค่าทุกระยะการฝาก

 • บัญชีเงินฝากประจำ ประเภทใบรับเงินฝาก ที่ให้ดอกเบี้ยเริ่มตั้งแต่ 1.50% และสูงสุดที่ 2.50%
 • พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน

เดือน อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
1 - 3 1.50 %
4 - 6 1.65 %
7 - 9 1.75 %
10 - 12 1.85 %
13 - 15 2.50 %

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาฝากเงิน 1.85% ต่อปี
รับฝากตั้งแต่ 3 กันยายน 2561 – 29 มีนาคม 2562

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ในวันเปิดบัญชี ผู้เปิดบัญชีต้องอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์
 • ไม่รับฝากบัญชี “เพื่อ” “โดย” บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี “และ” “หรือ”)
 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการ เปิดบัญชีเงินฝาก 100,000 บาท และจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากเงินครั้งถัดไป 50,000 บาท

เงื่อนไขอื่นๆ

 • วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน  หมายถึง วันที่ครบกำหนด 15 เดือน นับจากวันที่ฝากเงินในแต่ละครั้ง โดยนับวันชนวัน เดือนชนเดือน กรณีที่วันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร วันครบกำหนดจะเป็นวันทำการถัดไป
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน  โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับโอนดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และธนาคารจะเริ่มจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
 • ลูกค้าต้องฝากเงินเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  นับจากวันที่ฝากเงิน  ลูกค้าจึงจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาการฝากเงินที่ระบุไว้ในประกาศของธนาคาร ตามระยะเวลาการฝากเงินจริง
 • การถอนหรือปิดบัญชีนั้น ต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน และสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น
 • ในกรณีถอนเงินฝากก่อนวันครบกำหนด และระยะเวลาการฝากเงินน้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามระยะเวลาการฝากเงินจริง  ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยตามอัตราดังกล่าวข้างต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (ซึ่งหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งไว้แล้ว) ที่ลูกค้าได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น โดยลูกค้าสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยส่วนเกินได้จากกรมสรรพากรด้วยตนเอง
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าลูกค้าไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร   ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในส่วนที่เกินระยะเวลาการฝากในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามระยะเวลาการฝากจริงนับจากวันที่ครบกำหนด และหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

สมัครวันนี้!
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.icbcthai.com หรือโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้

 • บัตรประชาชน ตัวจริง (smart card) สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
 • กรณีบัตรประจำตัวประชาชน (smart card) ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในบัตรได้ ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  - สำเนาบัตรประชาชน หรือ
  - ใบขับขี่รถยนต์ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ที่มีรูปถ่ายและระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือ
  - บัตรประจำตัวที่ทางการออกให้ตัวจริง มีรูปถ่ายและระบุเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์การรัฐ  และ
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือเดินทาง และหนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

หมายเหตุ

 • ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
 • โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมชองธนาคารที่เว็บไซต์ และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
 • ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงินฝากและดอกเบี้ยนี้ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหรือการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์


(2018-12-26)
【Close】