You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > บัญชีกระแสรายวัน > บัญชีกระแสรายวัน Super Cheque
บัญชีกระแสรายวัน Super Cheque
 

บัญชีกระแสรายวันดอกเบี้ยดี มีเช็คให้ใช้แทนเงินสด

ที่สุดแห่งการตอบโจทย์ความต้องการในการบริหารเงิน บัญชีกระแสรายวัน Super Cheque ให้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ ทั้งยังคล่องตัวและปลอดภัยกว่าด้วยการใช้จ่ายผ่านเช็ค

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
• คำนวณดอกเบี้ยรายวัน และโอนเข้าบัญชีให้ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายนและธันวาคม
• สะดวกด้วยการใช้เช็คในการสั่งจ่าย ไม่ต้องทำรายการถอนเงินที่สาขา
• ถอนเงินสดด้วยเช็คของธนาคารที่สาขาเจ้าของบัญชีได้ตามจำนวนเงินที่ต้องการ และถอนเงินสดด้วยเช็คต่างสาขาได้ในวงเงินสูงถึง 200,000 บาทต่อรายการ
• จัดส่ง Statement รายเดือน ให้คุณทราบทุกความเคลื่อนไหว

เงื่อนไขการใช้บริการ
• เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
• หากบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
• ไม่สามารถใช้กับบริการวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft)

สมัครวันนี้ !
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือติดต่อขอใช้บริการได้ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้
• บัตรประชาชนตัวจริง (smart card) สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
• กรณีบัตรประจำตัวประชาชน (smart card) ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในบัตรได้ ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
    - สำเนาบัตรประชาชน หรือ
    - ใบขับขี่รถยนต์ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ที่มีรูปถ่ายและระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือ
    - บัตรประจำตัวที่ทางการออกให้ตัวจริง มีรูปถ่ายและระบุเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ พนักงานองค์กรของรัฐ และสำเนาทะเบียนบ้าน
• หนังสือเดินทาง และหนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการและเงื่อนไขต่างๆ
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• เงินฝากและดอกเบี้ยนี้ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
• สิทธิ์ในการได้รับยกเว้นภาษีหรือการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


(2020-12-18)