You Are Here: หน้าหลัก > ลูกค้านิติบุคคล > สกุลเงินหยวน > บัญชีเงินฝากสกุลเงินหยวน  
บัญชีเงินฝากสกุลเงินหยวน
 

สะดวก ปลอดภัย ไร้กังกลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
 
ไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนเพียงใด คุณก็อุ่นใจได้กับบริการบัญชีเงินฝากสกุลเงินหยวน โดยธนาคารให้บริการทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ เหมาะสำหรับผู้ที่มีแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ และผู้ที่มีแหล่งเงินได้จากในประเทศ (ทั้งแบบภาระผูกพันและแบบไม่มีภาระผูกพัน)
คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
• หมดห่วงเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
• เติมเต็มประสิทธิภาพการจัดการเงินหยวน ให้คุณรับผลประโยชน์เต็มที่
• เพิ่มมูลค่าเงินฝาก โดยให้ดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน
• อำนวยความสะดวกด้วยบริการชำระเงินหยวนให้กับผู้รับเงินในประเทศจีนตามที่ได้รับการอนุมัติ
   จากธนาคารประชาชนจีน (People’s Bank of China)
เงื่อนไขการใช้บริการ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

นิติบุคคล
• ไม่มีกำหนดเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ยกเว้นบัญชีที่มีแหล่งที่มาของเงินจากในประเทศ
   ประเภทไม่มีภาระผูกพัน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 หยวน
• ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีแหล่งที่มาของเงินจากใน
   ประเทศ ประเภทไม่มีภาระผูกพันที่มียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 50,000 หยวน 
   ธนาคารจะคิดค่าธรรรมเนียมรักษาบัญชี

บัญชีเงินฝากประจำ
• ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด โดยมีระยะเวลาฝากให้เลือก คือ 1, 3, 6, 9 และ 12 เดือน
• กรณีเบิกถอนเงินก่อนครบกำหนด ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในช่วงที่ฝาก ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
   เงินตราต่างประเทศประเภทออมทรัพย์ที่เป็นอัตราต่ำสุดของสกุลเงินหยวน ตามประกาศอัตรา
   ดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ฝาก

นิติบุคคล
• ไม่มีกำหนดเงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และไม่มีกำหนดเงินฝากขั้นต่ำในการฝากครั้งต่อไป
   ยกเว้น บัญชีที่มีแหล่งที่มาของเงินจากในประเทศ ประเภทไม่มีภาระผูกพันเปิดบัญชีขั้นต่ำ
   50,000 หยวน และเงินฝากขั้นต่ำในการฝากครั้งต่อไป 50,000 หยวน

สมัครวันนี้ !
เพียงติดต่อสาขาที่คุณสะดวก หรือติดต่อ ICBC (Thai) Call Center เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารพร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

• หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
• รายงานประชุมหรือหนังสือแสดงมติให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร ซึ่งกำหนดบุคคลผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย พร้อมเงื่อนไขการสั่งจ่าย
• ข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
• บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
• บัตรประชาชนตัวจริง(กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง) ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย
• หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้สั่งจ่ายไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง ใช้บัตรประชาชนตัวจริง (กรณีคนต่างด้าวใช้หนังสือเดินทาง)ที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
• บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)

*เอกสารข้างต้นเป็นเพียงเอกสารขั้นพื้นฐานเท่านั้น ธนาคารอาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการเปิดบัญชีได้

กรณีผู้ฝากเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ขอเปิดบัญชีประเภทที่มีแหล่งเงินได้จากภายในประเทศแบบมีภาระผูกพัน ต้องแสดงเอกสารว่ามีภาระผูกพันด้วย
หมายเหตุ
• มีภาระผูกพัน หมายถึง ผู้ฝากจะต้องชำระหนี้เงินตราต่างประเทศให้แก่บุคคลธรรมดาในต่างประเทศ
   หรือนิติบุคคลรับอนุญาต หรือธนาคารพาณิชย์อื่นในประเทศไทย  และให้รวมถึงภาระผูกพันของธุรกิจ
   ในเครือของผู้ฝากด้วย
• กรณีผู้ฝากเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และที่มาของเงินฝากเป็นแหล่งเงินได้ภายในประเทศ 
   ยอดเงินฝากเงินตราต่างประเทศสูงสุด ณ สิ้นวัน รวมทุกสกุลและทุกบัญชีของผู้ฝาก ให้เป็นไปตามที่
   ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
• เงื่อนไขการฝาก-ถอนเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
• อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการใช้บริการ รูปแบบการฝาก-ถอนเงิน อัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับเงินฝาก
   ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (CILE) และค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าและออกของเงินทุกสกุล
   เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่เว็บไซต์และ
   สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
• ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริการ
   และเงื่อนไขต่างๆ
• เงินต้นและดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายว่าด้วย
   สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

• ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด