You Are Here: หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ธนาคารเพื่อความยั่งยืน > สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกรรมการ
 
เรียน ผู้ถือหุ้นและผู้มีอุปการคุณทุกท่านท่าน

      ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารที่มุ่งมั่นจะเป็นธนาคารในประเทศที่ทรงคุณค่า เป็นสะพานเชื่อมทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีน  เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้ง 2 ประเทศ  นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
      ด้วยเป้าหมายที่จะเติบโตและอยู่เคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ธนาคารจึงได้กำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธนาคารไว้ภายใต้กรอบการดำเนินการ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร 
      ในด้านสิ่งแวดล้อม ธนาคารมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเงินสีเขียว โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการให้สินเชื่อและการลงทุน ลดทอนและหลีกเลี่ยงธุรกรรมทางการเงินที่อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศน์การเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งตั้งเป้าเป็นองค์กรสีเขียว มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในอาคารสำนักงานใหญ่ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่พนักงานให้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
      ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ในปี 2565 ธนาคารมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 21 ราย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา นอกจากนี้ ในฐานะองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน ธนาคารได้ส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินเบื้องต้นให้แก่ประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้านการออม การลงทุน และภัยทางการเงินให้แก่นิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินที่ดี อันจะเป็นการสร้างรากฐานทางการเงินที่ดีให้กับประเทศต่อไป
      นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ยังได้มอบความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้และบรรเทาความเดือดร้อนผ่านมาตรการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้
      ในด้านบุคลากร กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร จัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมทั้งพนักงานและครอบครัว ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน 
      ในด้านธรรมาภิบาล ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล  ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้การบริหารและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดโอกาสของความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้อมูล อันได้แก่ การกำกับดูแลข้อมูล  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลข้อมูลของทางธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารไอซีบีซี สำนักงานใหญ่ 
      เพราะเราตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จึงมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความยั่งยืน สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทย ตลอดจนมุ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม เพื่อสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป 


นายอี้หมิน หู
ประธานกรรมการ


(2023-04-18)
【Close】