เกี่ยวกับเรา
แนะนำ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
กิจกรรมเพื่อสังคม
รายงานทางการเงิน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ประกาศ
ติดต่อเรา
 You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >ผู้ถือหุ้น >ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 

ณ วันที่ 8 เมษายน 2564


ลำดับที่ 

ชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

1

อินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด

2,208,614,150

97.86

2

นางสาวศิริวรรณ พานิชชีวะ

15,407,521

0.68

3

นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ

8,883,242

0.39

4

นางสาวศิริมา พานิชชีวะ

6,137,254

0.27

5

นายสำเริง มนูญผล 

2,998,982

0.13

6

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2,802,112

0.12

7

นายอดิศักดิ์ ภูติกชกร

2,567,700

0.11

8

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

2,399,125

0.11

9

นายเลา ติง ไฟ

1,517,250

0.07

10

นางมณี จิระมงคล

1,053,125

0.05

 

อื่นๆ 

4,580,737

0.20

 

 

2,256,961,198

100

 


(2021-04-20)
【Close】