เกี่ยวกับเรา
แนะนำ
ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น
กิจกรรมเพื่อสังคม
รายงานทางการเงิน
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ประกาศ
ติดต่อเรา
 You Are Here: หน้าหลัก >เกี่ยวกับเรา >ผู้บริหาร >คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร
 
ชื่อ ตำแหน่ง
นายเสี่ยวปอ หลี่ - กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร. ประสิทธิ์ ดำรงชัย - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม - กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
นายหยาง หลิว - กรรมการบริหาร
นายเจี้ยนเฟิง เจิ้ง - กรรมการ
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
นายหย่ง หู - กรรมการ
- กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
พลตำรวจเอก วีรพงษ์ ชื่นภักดี - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
นายอภิเนตร อูนากูล - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

【Close】