e-Banking
ลูกค้าบุคคล
ลูกค้านิติบุคคล
ATM
 You Are Here: หน้าหลัก >e-Banking >ลูกค้านิติบุคคล >แนะนำการใช้งาน >วิธิการติดตั้ง ICBC Assistant >คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
 

ICBC Internet Banking Assistant เป็นโปรแกรมจำเป็นในการใช้งาน ICBC Internet Banking สำหรับลูกค้านิติบุคคล  โปรแกรมดังกล่าวมีไว้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและป้องกันการถูกโจรกรรมบัญชีของผู้ใช้งาน

โปรแกรม ICBC Internet Banking Assistant มี 2 แบบคือ 32-Bit และ 64-Bit ทั้งนี้การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับระบบปฏิการเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

ดาวน์โหลด ICBC Internet Banking Assistant แบบ 32-Bit คลิก
ดาวน์โหลด ICBC Internet Banking Assistant แบบ 64-Bit คลิก

วิธีตรวจสอบระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม
คู่มือการเปลี่ยนภาษาของโปรแกรม ICBC Internet Banking Assistant


【Close】